సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌

సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌

సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌


(6.6 z 62 uživatelů)

2h 55m 2023 HD

Watch సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ Filmtoro. Set in the fictional dystopian city-state of Khansaar, the film follows the friendship between Deva, a tribesman, and Varadha, the prince of Khansaar. When a coup d'état is planned by his father's ministers and his relatives, Varadha enlists Deva's help to become Khansaar's undisputed ruler.

సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ (2023)
ver now
Tags:   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ 2023   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ celý film   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ online   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ online filmtoro   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ Celý film online   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ filmtoro zadarmo   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ Filmy zdarma   #Hombale Films  

Komentář

User

Podobný