സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ

സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ

സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ


(6.5 z 2 uživatelů)

2h 05m 2010 HD

Watch സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ Filmtoro. Karthy (Sharbani Mukherjee) belongs to a prestigious Hindu tharavadu. She falls in love with a Muslim trader named Maamootty (Prakash Bare) and starts living in Maamootty's house after converting to Islam. But she doesn't give up her original beliefs of her original religion Hinduism. To save Karthy from the need to go to the temple, Maamootty builds one inside his house. When the local Muslim people came to know about this, they create problems and this forces the couple to move apart.

സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ (2010)
ver now
Tags:   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ 2010   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ celý film   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ online   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ online filmtoro   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ Celý film online   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ filmtoro zadarmo   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ Filmy zdarma   #Chithranjali Studio  

Komentář

User

Podobný